【UCOSIII】UCOSIII的事件标志组

UCOSIII事件标志组

前面讲述了UCOSIII的信号量、互斥信号量,它们都可以完成任务的同步。但是有时候一个任务可能需要和多个事件同步,这个时候就需要使用事件标志组。事件标志组与任务之间有两种同步机制:

 • “或”同步:等待多个事件时,任何一个事件发生 ,任务都被同步,这个就称为“或”同步;
 • “与”同步:当所有的事件都发生时任务才被同步,这种同步机制被称为“与”同步。

在UCOSIII中事件标志组为OS_FLAG_GRP,如果需要使用事件标志组的时候需要将宏OS_CFG_FLAG_EN置1。

这两种同步机制如下图所示:

 1. 在UCOSIII中事件标志组是OS_FLAG_GRP,在os.h文件中有定义,事件标志组中也包含了一串任务,这些任务都在等待着事件标志组中的部分(或全部)事件标志被置1或被清零,在使用之前,必须创建事件标志组;
 2. 任务和ISR(中断服务程序)都可以发布事件标志,但是,只有任务可以创建、删除事件标志组以及取消其他任务对事件标志组的等待
 3. 任务可以通过调用函数OSFlagPend()等待事件标志组中的任意个事件标志,调用函数OSFlagPend()的时候可以设置一个超时时间,如果过了超时时间请求的事件还没有被发布,那么任务就会重新进入就绪态;
 4. 我们可以设置同步机制为“或”同步还是“与”同步。

 

UCOSIII事件标志组API函数

UCOSIII事件标志组API函数
函数说明
OSFlagCreate()创建事件标志组
OSFlagDel()删除事件标志组
OSFlagPend()等待事件标志组
OSFlagPendAbort()取消等待事件标志组
OSFlagPendGetFlagsRdy()获取使任务就绪的事件标志
OSFlagPost()向事件标志组发布标志

创建事件标志组

在使用事件标志组之前,需要调用函数OSFlagCreate()创建一个事件标志组,OSFlagCreate()函数原型如下:

void OSFlagCreate (OS_FLAG_GRP *p_grp,                        //指向事件标志组
          CPU_CHAR   *p_name,                        //事件标志组的名字
          OS_FLAGS   flags,                        //定义事件标志组的初始值
          OS_ERR    *p_err)
{
  CPU_SR_ALLOC();

  OS_CRITICAL_ENTER();
  p_grp->Type  = OS_OBJ_TYPE_FLAG;           /* Set to event flag group type              */
  p_grp->NamePtr = p_name;
  p_grp->Flags  = flags;                 /* Set to desired initial value              */
  p_grp->TS   = (CPU_TS)0;
  OS_PendListInit(&p_grp->PendList);

  OSFlagQty++;

  OS_CRITICAL_EXIT_NO_SCHED();
  *p_err = OS_ERR_NONE;
}

我们可以先看看事件标志组的结构体OS_FLAG_GRP:

struct os_flag_grp {                    /* Event Flag Group                    */
                              /* ------------------ GENERIC MEMBERS ------------------ */
  OS_OBJ_TYPE     Type;               /* Should be set to OS_OBJ_TYPE_FLAG           */
  CPU_CHAR      *NamePtr;              /* 事件标志组的名称  */
  OS_PEND_LIST     PendList;             /* 等待事件标志组的任务组  */
#if OS_CFG_DBG_EN > 0u
  OS_FLAG_GRP     *DbgPrevPtr;
  OS_FLAG_GRP     *DbgNextPtr;
  CPU_CHAR      *DbgNamePtr;
#endif
                              /* ------------------ SPECIFIC MEMBERS ------------------ */
  OS_FLAGS       Flags;               /* 8, 16 or 32 bit flags                 */
  CPU_TS        TS;                /* Timestamp of when last post occurred          */
};

事件标志组的结构体和之前的信号量、互斥信号量、消息队列比较类似,关键的一个成员变量是Flags:

typedef  CPU_INT32U   OS_FLAGS;          /* Event flags,                   8/16/<32> */

我们可以看到定义,Flags是一个32位无符号的整型。我们在OSFlagCreate()函数中的flags参数的值就是赋值给它的,那么它代表的含义是什么呢?

Flags是32位,它的每一位都代表着一个任务的状态,每个任务有1和0两种状态。也就是说,我们可以同时最多完成一个任务和32个任务的任务同步!我们可以设置:Falgs的第0、1两个任务为1的时候,完成任务同步,也就是说,Flags变成0x03的时候,完成同步。当然,OSFlagCreate()函数中的flags参数只是确定一个初始值。

等待事件标志组

等待一个事件标志组需要调用函数OSFlagPend(),函数原型如下:

OS_FLAGS OSFlagPend (OS_FLAG_GRP *p_grp,                            //指向事件标志组
           OS_FLAGS   flags,                            //bit序列
           OS_TICK    timeout,                        //指定等待事件标志组的超时时间(时钟节拍数)
           OS_OPT    opt,                            //决定任务等待的条件
           CPU_TS    *p_ts,                            //指向一个时间戳
           OS_ERR    *p_err)
{
  CPU_BOOLEAN  consume;
  OS_FLAGS   flags_rdy;
  OS_OPT    mode;
  OS_PEND_DATA pend_data;
  CPU_SR_ALLOC();

  if ((opt & OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME) != (OS_OPT)0) {  /* See if we need to consume the flags          */
    consume = DEF_TRUE;
  } else {
    consume = DEF_FALSE;
  }

  if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
    *p_ts = (CPU_TS)0;                  /* Initialize the returned timestamp           */
  }

  mode = opt & OS_OPT_PEND_FLAG_MASK;
  CPU_CRITICAL_ENTER();
  switch (mode) {
    case OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL:           /* See if all required flags are set           */
       flags_rdy = (OS_FLAGS)(p_grp->Flags & flags); /* Extract only the bits we want             */
       if (flags_rdy == flags) {           /* Must match ALL the bits that we want          */
         if (consume == DEF_TRUE) {         /* See if we need to consume the flags          */
           p_grp->Flags &= ~flags_rdy;      /* Clear ONLY the flags that we wanted          */
         }
         OSTCBCurPtr->FlagsRdy = flags_rdy;     /* Save flags that were ready               */
         if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
          *p_ts = p_grp->TS;
         }
         CPU_CRITICAL_EXIT();            /* Yes, condition met, return to caller          */
        *p_err = OS_ERR_NONE;
         return (flags_rdy);
       } else {                    /* Block task until events occur or timeout        */
         if ((opt & OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING) != (OS_OPT)0) {
           CPU_CRITICAL_EXIT();
          *p_err = OS_ERR_PEND_WOULD_BLOCK;    /* Specified non-blocking so task would block       */
           return ((OS_FLAGS)0);
         } else {                  /* Specified blocking so check is scheduler is locked   */
           if (OSSchedLockNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0) { /* See if called with scheduler locked ...   */
             CPU_CRITICAL_EXIT();
            *p_err = OS_ERR_SCHED_LOCKED;         /* ... can't PEND when locked          */
             return ((OS_FLAGS)0);
           }
         }
                              
         OS_CRITICAL_ENTER_CPU_CRITICAL_EXIT();   /* Lock the scheduler/re-enable interrupts        */
         OS_FlagBlock(&pend_data,
               p_grp,
               flags,
               opt,
               timeout);
         OS_CRITICAL_EXIT_NO_SCHED();
       }
       break;

    case OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ANY:
       flags_rdy = (OS_FLAGS)(p_grp->Flags & flags); /* Extract only the bits we want             */
       if (flags_rdy != (OS_FLAGS)0) {        /* See if any flag set                  */
         if (consume == DEF_TRUE) {         /* See if we need to consume the flags          */
           p_grp->Flags &= ~flags_rdy;      /* Clear ONLY the flags that we got            */
         }
         OSTCBCurPtr->FlagsRdy = flags_rdy;     /* Save flags that were ready               */
         if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
          *p_ts = p_grp->TS;
         }
         CPU_CRITICAL_EXIT();            /* Yes, condition met, return to caller          */
        *p_err = OS_ERR_NONE;
         return (flags_rdy);
       } else {                    /* Block task until events occur or timeout        */
         if ((opt & OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING) != (OS_OPT)0) {
           CPU_CRITICAL_EXIT();
          *p_err = OS_ERR_PEND_WOULD_BLOCK;    /* Specified non-blocking so task would block       */
           return ((OS_FLAGS)0);
         } else {                  /* Specified blocking so check is scheduler is locked   */
           if (OSSchedLockNestingCtr > (OS_NESTING_CTR)0) { /* See if called with scheduler locked ...   */
             CPU_CRITICAL_EXIT();
            *p_err = OS_ERR_SCHED_LOCKED;         /* ... can't PEND when locked          */
             return ((OS_FLAGS)0);
           }
         }
                              
         OS_CRITICAL_ENTER_CPU_CRITICAL_EXIT();   /* Lock the scheduler/re-enable interrupts        */
         OS_FlagBlock(&pend_data,
               p_grp,
               flags,
               opt,
               timeout);
         OS_CRITICAL_EXIT_NO_SCHED();
       }
       break;

    default:
       CPU_CRITICAL_EXIT();
      *p_err = OS_ERR_OPT_INVALID;
       return ((OS_FLAGS)0);
  }

  OSSched();                       /* Find next HPT ready to run               */

  CPU_CRITICAL_ENTER();
  switch (OSTCBCurPtr->PendStatus) {
    case OS_STATUS_PEND_OK:               /* We got the vent flags                 */
       if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
        *p_ts = OSTCBCurPtr->TS;
       }
      *p_err = OS_ERR_NONE;
       break;

    case OS_STATUS_PEND_ABORT:             /* Indicate that we aborted                */
       if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
        *p_ts = OSTCBCurPtr->TS;
       }
       CPU_CRITICAL_EXIT();
      *p_err = OS_ERR_PEND_ABORT;
       return ((OS_FLAGS)0);

    case OS_STATUS_PEND_TIMEOUT:            /* Indicate that we didn't get semaphore within timeout  */
       if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
        *p_ts = (CPU_TS )0;
       }
       CPU_CRITICAL_EXIT();
      *p_err = OS_ERR_TIMEOUT;
       return ((OS_FLAGS)0);

    case OS_STATUS_PEND_DEL:              /* Indicate that object pended on has been deleted    */
       if (p_ts != (CPU_TS *)0) {
        *p_ts = OSTCBCurPtr->TS;
       }
       CPU_CRITICAL_EXIT();
      *p_err = OS_ERR_OBJ_DEL;
       return ((OS_FLAGS)0);

    default:
       CPU_CRITICAL_EXIT();
      *p_err = OS_ERR_STATUS_INVALID;
       return ((OS_FLAGS)0);
  }

  flags_rdy = OSTCBCurPtr->FlagsRdy;
  if (consume == DEF_TRUE) {               /* See if we need to consume the flags          */
    switch (mode) {
      case OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL:
      case OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ANY:         /* Clear ONLY the flags we got              */
         p_grp->Flags &= ~flags_rdy;
         break;

      default:
         CPU_CRITICAL_EXIT();
        *p_err = OS_ERR_OPT_INVALID;
         return ((OS_FLAGS)0);
    }
  }
  CPU_CRITICAL_EXIT();
  *p_err = OS_ERR_NONE;                  /* Event(s) must have occurred              */
  return (flags_rdy);
}

flags:bit序列,任务需要等待事件标志组的哪个位就把这个序列对应的位置1,根据设置这个序列可以是8bit、16bit或者32bit。比如任务需要等待时间标志组的bit0和bit1时(无论是等待置位还是清零),flag是的值就为0X03。

opt:决定任务等待的条件是所有标志置位、所有标志清零、任意一个标志置位还是任意一个标志清零,具体的定义如下。

OS_OPT_PEND_FLAG_CLR_ALL:等待事件标志组所有的位清零;
OS_OPT_PEND_FLAG_CLR_ANY:等待事件标志组中任意一个标志清零;
OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL:等待事件标志组中所有的位置位;
OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ANY:等待事件标志组中任意一个标志置位。

调用上面四个选项的时候还可以搭配下面三个选项:

OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME:用来设置是否继续保留该事件标志的状态;
OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING:标志组不满足条件时不挂起任务;
OS_OPT_PEND_BLOCKING:标志组不满足条件时挂起任务。

这里应该注意选项OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME的使用方法,如果我们希望任务等待事件标志组的任意一个标志置位,并在满足条件后将对应的标志清零那么就可以搭配使用选项OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME。

OSFlagPend()允许将事件标志组里事件标志的“与或”组合状态设置成任务的等待条件。任务等待的条件可以是标志组里任意一个标志置位或清零,也可以是所有事件标志都置位或清零。如果任务等待的事件标志组不满足设置的条件,那么该任务被置位挂起状态,直到等待的事件标志组满足条件、指定的超时时间到、事件标志被删除或另一个任务终止了该任务的挂起状态。

向事件标志组发布标志

调用函数OSFlagPost()可以对事件标志组进行置位或清零,函数原型如下:

OS_FLAGS OSFlagPost (OS_FLAG_GRP *p_grp,                    //指向事件标志组
           OS_FLAGS   flags,                    //决定对哪些位清零和置位
           OS_OPT    opt,                    //决定对标志位的操作
           OS_ERR    *p_err)
{
  OS_FLAGS flags_cur;
  CPU_TS  ts;

  ts = OS_TS_GET();                    /* Get timestamp                     */

  flags_cur = OS_FlagPost(p_grp,
              flags,
              opt,
              ts,
              p_err);

  return (flags_cur);
}

flags:决定对哪些位清零和置位,当opt参数为OS_OPT_POST_FLAG_SET的时,参数flags中置位的位就会在事件标志组中对应的位也将被置位;当opt为OS_OPT_POST_FLAG_CLR的时候参数flags中置位的位在事件标志组中对应的位将被清零。

opt:决定对flags选定的标志位的操作,有两种选项可供选择。OS_OPT_POST_FLAG_SET:对标志位进行置位操作;OS_OPT_POST_FLAG_CLR:对标志位进行清零操作。

这个函数的返回值时当前的flags值,通过该返回值,可以查到此时本任务在flags中的哪一个位有没有被置位,或者其他还有哪些任务在flags中的标志。

一般情况下,需要进行置位或者清零的标志由一个掩码确定(参数flags)。OSFlagPost()修改完事件标志后,将检查并使那些等待条件已经满足的任务进入就绪态。该函数可以对已经置位或清零的标志进行重复置位和清零操作。

 

UCOSIII实际例程

时间标志组实验

例程要求:设计一个程序,只有按下KEY0和KEY1(不需要同时按下)时任务flagsprocess_task任务才能执行。

例子:

#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "malloc.h"
#include "sram.h"
#include "beep.h"
#include "includes.h"

//UCOSIII中以下优先级用户程序不能使用,ALIENTEK
//将这些优先级分配给了UCOSIII的5个系统内部任务
//优先级0:中断服务服务管理任务 OS_IntQTask()
//优先级1:时钟节拍任务 OS_TickTask()
//优先级2:定时任务 OS_TmrTask()
//优先级OS_CFG_PRIO_MAX-2:统计任务 OS_StatTask()
//优先级OS_CFG_PRIO_MAX-1:空闲任务 OS_IdleTask()

//任务优先级
#define START_TASK_PRIO		3
//任务堆栈大小	
#define START_STK_SIZE 		128
//任务控制块
OS_TCB StartTaskTCB;
//任务堆栈	
CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *p_arg);

//任务优先级
#define MAIN_TASK_PRIO		4
//任务堆栈大小	
#define MAIN_STK_SIZE 		128
//任务控制块
OS_TCB Main_TaskTCB;
//任务堆栈	
CPU_STK MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE];
void main_task(void *p_arg);

//任务优先级
#define FLAGSPROCESS_TASK_PRIO	5
//任务堆栈大小	
#define FLAGSPROCESS_STK_SIZE 	128
//任务控制块
OS_TCB Flagsprocess_TaskTCB;
//任务堆栈	
CPU_STK FLAGSPROCESS_TASK_STK[FLAGSPROCESS_STK_SIZE];
//任务函数
void flagsprocess_task(void *p_arg);

//LCD刷屏时使用的颜色
int lcd_discolor[14]={	WHITE, BLACK, BLUE, BRED,   
						GRED, GBLUE, RED,  MAGENTA,    	 
						GREEN, CYAN, YELLOW,BROWN, 			
						BRRED, GRAY };

事件标志组//
#define KEY0_FLAG		0x01
#define KEY1_FLAG		0x02
#define KEYFLAGS_VALUE	0X00						
OS_FLAG_GRP	EventFlags;		//定义一个事件标志组
												
//加载主界面
void ucos_load_main_ui(void)
{
	POINT_COLOR = RED;
	LCD_ShowString(30,10,200,16,16,"ALIENTEK STM32F1");	
	LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"UCOSIII Examp 12-1");
	LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Event Flags");
	LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
	LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"2015/3/19");
	POINT_COLOR = BLACK;
	LCD_DrawRectangle(5,130,234,314);	//画矩形
	POINT_COLOR = BLUE;
	LCD_ShowString(30,110,220,16,16,"Event Flags Value:0");
}

int main(void)                                //主函数
{
	OS_ERR err;
	CPU_SR_ALLOC();
	
	delay_init(); //时钟初始化
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中断分组配置
	uart_init(115200);  //串口初始化
	LED_Init();     //LED初始化	
	LCD_Init();			//LCD初始化	
	KEY_Init();			//按键初始化
	BEEP_Init();		//初始化蜂鸣器
	FSMC_SRAM_Init();	//初始化SRAM
	my_mem_init(SRAMIN);//初始化内部RAM
	ucos_load_main_ui();//加载主UI
	
	OSInit(&err);		  //初始化UCOSIII
	OS_CRITICAL_ENTER();	//进入临界区			 
	//创建开始任务
	OSTaskCreate((OS_TCB 	* )&StartTaskTCB,		//任务控制块
				 (CPU_CHAR	* )"start task", 		//任务名字
         (OS_TASK_PTR )start_task, 			//任务函数
         (void		* )0,					//传递给任务函数的参数
         (OS_PRIO	 )START_TASK_PRIO,   //任务优先级
         (CPU_STK  * )&START_TASK_STK[0],	//任务堆栈基地址
         (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,	//任务堆栈深度限位
         (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,		//任务堆栈大小
         (OS_MSG_QTY )0,					//任务内部消息队列能够接收的最大消息数目,为0时禁止接收消息
         (OS_TICK	 )0,					//当使能时间片轮转时的时间片长度,为0时为默认长度,
         (void  	* )0,					//用户补充的存储区
         (OS_OPT   )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任务选项
         (OS_ERR 	* )&err);				//存放该函数错误时的返回值
	OS_CRITICAL_EXIT();	//退出临界区	 
	OSStart(&err);   //开启UCOSIII
}

void start_task(void *p_arg)                            //开始任务函数
{
	OS_ERR err;
	CPU_SR_ALLOC();
	p_arg = p_arg;
	
	CPU_Init();
#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  OSStatTaskCPUUsageInit(&err); 	//统计任务        
#endif
	
#ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN		//如果使能了测量中断关闭时间
  CPU_IntDisMeasMaxCurReset();	
#endif
	
#if	OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //当使用时间片轮转的时候
	 //使能时间片轮转调度功能,时间片长度为1个系统时钟节拍,既1*5=5ms
	OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err); 
#endif	
		
	OS_CRITICAL_ENTER();	//进入临界区
	//创建一个事件标志组
	OSFlagCreate((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,		//指向事件标志组
         (CPU_CHAR*	 )"Event Flags",	//名字
         (OS_FLAGS	 )KEYFLAGS_VALUE,	//事件标志组初始值
         (OS_ERR* 	 )&err);			//错误码

	OSTaskCreate((OS_TCB*   )&Main_TaskTCB,	                	//创建主任务	
				 (CPU_CHAR*  )"Main task", 		
         (OS_TASK_PTR )main_task, 			
         (void*    )0,					
         (OS_PRIO	 )MAIN_TASK_PRIO,   
         (CPU_STK*  )&MAIN_TASK_STK[0],	
         (CPU_STK_SIZE)MAIN_STK_SIZE/10,	
         (CPU_STK_SIZE)MAIN_STK_SIZE,		
         (OS_MSG_QTY )0,					
         (OS_TICK	 )0, 					
         (void*    )0,					
         (OS_OPT   )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
         (OS_ERR*   )&err);						

	OSTaskCreate((OS_TCB*   )&Flagsprocess_TaskTCB,			//创建MSGDIS任务
				 (CPU_CHAR*  )"Flagsprocess task", 		
         (OS_TASK_PTR )flagsprocess_task, 			
         (void* 	 )0,					
         (OS_PRIO	 )FLAGSPROCESS_TASK_PRIO,   
         (CPU_STK* 	 )&FLAGSPROCESS_TASK_STK[0],	
         (CPU_STK_SIZE)FLAGSPROCESS_STK_SIZE/10,	
         (CPU_STK_SIZE)FLAGSPROCESS_STK_SIZE,		
         (OS_MSG_QTY )0,					
         (OS_TICK	 )0, 					
         (void* 	 )0,					
         (OS_OPT   )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
         (OS_ERR* 	 )&err);	
	OS_CRITICAL_EXIT();	//退出临界区
	OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err);	//删除start_task任务自身
}

void main_task(void *p_arg)                        //主任务的任务函数
{    
	u8 key,num;
	OS_FLAGS flags_num;
	OS_ERR err;
	while(1)
	{
		key = KEY_Scan(0); //扫描按键
		if(key == KEY0_PRES)
		{
			//向事件标志组EventFlags发送标志
			flags_num=OSFlagPost((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,
								 (OS_FLAGS	 )KEY0_FLAG,
								 (OS_OPT	 )OS_OPT_POST_FLAG_SET,
					       (OS_ERR*	 )&err);
			LCD_ShowxNum(174,110,flags_num,1,16,0);
			printf("事件标志组EventFlags的值:%d\r\n",flags_num);
		}
		else if(key == KEY1_PRES)
		{
			//向事件标志组EventFlags发送标志
			flags_num=OSFlagPost((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,
								 (OS_FLAGS	 )KEY1_FLAG,
								 (OS_OPT	 )OS_OPT_POST_FLAG_SET,
								 (OS_ERR*   )&err);
			LCD_ShowxNum(174,110,flags_num,1,16,0);
			printf("事件标志组EventFlags的值:%d\r\n",flags_num);
		}
		num++;
		if(num==50)
		{
			num=0;
			LED0 = ~LED0;
		}
		OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);  //延时10ms
	}
}

void flagsprocess_task(void *p_arg)                        //事件标志组处理任务
{
	u8 num;
	OS_ERR err; 
	while(1)
	{
		//等待事件标志组
		OSFlagPend((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,
				  (OS_FLAGS	)KEY0_FLAG+KEY1_FLAG,
		   	  (OS_TICK   )0,
				  (OS_OPT	  )OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL+OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME,
				  (CPU_TS*   )0,
				  (OS_ERR*	  )&err);
		num++;
		LED1 = ~LED1;
		LCD_Fill(6,131,233,313,lcd_discolor[num%14]);
		printf("事件标志组EventFlags的值:%d\r\n",EventFlags.Flags);
		LCD_ShowxNum(174,110,EventFlags.Flags,1,16,0);
	}
}
	//创建主任务	
				 (CPU_CHAR*  )"Main task", 		
         (OS_TASK_PTR )main_task, 			
         (void*    )0,					
         (OS_PRIO	 )MAIN_TASK_PRIO,   
         (CPU_STK*  )&MAIN_TASK_STK[0],	
         (CPU_STK_SIZE)MAIN_STK_SIZE/10,	
         (CPU_STK_SIZE)MAIN_STK_SIZE,		
         (OS_MSG_QTY )0,					
         (OS_TICK	 )0, 					
         (void*    )0,					
         (OS_OPT   )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
         (OS_ERR*   )&err);						

	OSTaskCreate((OS_TCB*   )&Flagsprocess_TaskTCB,			//创建MSGDIS任务
				 (CPU_CHAR*  )"Flagsprocess task", 		
         (OS_TASK_PTR )flagsprocess_task, 			
         (void* 	 )0,					
         (OS_PRIO	 )FLAGSPROCESS_TASK_PRIO,   
         (CPU_STK* 	 )&FLAGSPROCESS_TASK_STK[0],	
         (CPU_STK_SIZE)FLAGSPROCESS_STK_SIZE/10,	
         (CPU_STK_SIZE)FLAGSPROCESS_STK_SIZE,		
         (OS_MSG_QTY )0,					
         (OS_TICK	 )0, 					
         (void* 	 )0,					
         (OS_OPT   )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
         (OS_ERR* 	 )&err);	
	OS_CRITICAL_EXIT();	//退出临界区
	OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err);	//删除start_task任务自身
}

void main_task(void *p_arg)                        //主任务的任务函数
{    
	u8 key,num;
	OS_FLAGS flags_num;
	OS_ERR err;
	while(1)
	{
		key = KEY_Scan(0); //扫描按键
		if(key == KEY0_PRES)
		{
			//向事件标志组EventFlags发送标志
			flags_num=OSFlagPost((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,
								 (OS_FLAGS	 )KEY0_FLAG,
								 (OS_OPT	 )OS_OPT_POST_FLAG_SET,
					       (OS_ERR*	 )&err);
			LCD_ShowxNum(174,110,flags_num,1,16,0);
			printf("事件标志组EventFlags的值:%d\r\n",flags_num);
		}
		else if(key == KEY1_PRES)
		{
			//向事件标志组EventFlags发送标志
			flags_num=OSFlagPost((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,
								 (OS_FLAGS	 )KEY1_FLAG,
								 (OS_OPT	 )OS_OPT_POST_FLAG_SET,
								 (OS_ERR*   )&err);
			LCD_ShowxNum(174,110,flags_num,1,16,0);
			printf("事件标志组EventFlags的值:%d\r\n",flags_num);
		}
		num++;
		if(num==50)
		{
			num=0;
			LED0 = ~LED0;
		}
		OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_PERIODIC,&err);  //延时10ms
	}
}

void flagsprocess_task(void *p_arg)                        //事件标志组处理任务
{
	u8 num;
	OS_ERR err; 
	while(1)
	{
		//等待事件标志组
		OSFlagPend((OS_FLAG_GRP*)&EventFlags,
				  (OS_FLAGS	)KEY0_FLAG+KEY1_FLAG,
		   	  (OS_TICK   )0,
				  (OS_OPT	  )OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL+OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME,
				  (CPU_TS*   )0,
				  (OS_ERR*	  )&err);
		num++;
		LED1 = ~LED1;
		LCD_Fill(6,131,233,313,lcd_discolor[num%14]);
		printf("事件标志组EventFlags的值:%d\r\n",EventFlags.Flags);
		LCD_ShowxNum(174,110,EventFlags.Flags,1,16,0);
	}
}

 

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 程序猿惹谁了 设计师:白松林 返回首页